Τι είναι ο Κανονισμός CLP

Ο Κανονισμός CLP (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων) είναι το νέο σύστημα επισήμανσης των ουσιών και των μειγμάτων που εφαρμόζεται στην ΕΕ.

Η ιστορία του Κανονισμού CLP

Ο Κανονισμός CLP τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Ιανουαρίου 2009 και αντικατέστησε τις Οδηγίες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση για τις επικίνδυνες ουσίες (67/548/ΕΟΚ) και για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα (1999/45/ΕΚ). Αυτές καταργήθηκαν την 1η Ιουνίου 2015. Επίσης, ο Κανονισμός CLP συνδέεται με τον Κανονισμό REACH, ο οποίος είναι το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών και μειγμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κανονισμός CLP είναι βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη χρήση των χημικών ουσιών και μειγμάτων στην ΕΕ.

Χρειάζεστε μια πιο εξατομικευμένη βοήθεια

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας σύμβουλος θα σας λύσει κάθε απορία

Επικοινωνία

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/707 της Επιτροπής

Στις 31 Μαρτίου του 2023 δημοσιεύτηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/707 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2022 με το οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός CLP όσον αφορά τις τάξεις κινδύνου και τα κριτήρια για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

Περιλαμβάνονται 4 νέες κατηγορίες κινδύνου:

  • Eνδοκρινικός διαταράκτης για την ανθρώπινη υγεία (κατηγορία 1 και 2).

  • Eνδοκρινικός διαταράκτης για το περιβάλλον (κατηγορία 1 και 2).

  • Ιδιότητες που καθιστούν τις ουσίες ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (PBT) ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (mPmB).

  • Ιδιότητες που καθιστούν τις ουσίες ανθεκτικές, ευκίνητες και τοξικές ή άκρως ανθεκτικές και άκρως ευκίνητες.

Ο Ρόλος του INTCF (κρατικός οργανισμός τοξικολογίας και εγκληματολογίας) στον Κανονισμό CLP.

Το άρθρο 45.1 του CLP αναφέρει:

Τα κράτη μέλη ορίζουν τον ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή πληροφοριών που αφορούν, ειδικότερα, τη λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων ιδίως σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία, από τους εισαγωγείς και τους μεταγενέστερους χρήστες που διαθέτουν τα μείγματα στην αγορά. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η χημική σύνθεση των μειγμάτων που διατίθενται στην αγορά και ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων και της χημικής ταυτότητας των ουσιών για τις οποίες ο Οργανισμός έχει δεχθεί αίτημα για τη χρήση εναλλακτικής χημικής ονομασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24.

https://www.administraciondejusticia.gob.es/inicio