Η λύση eQgest: το λογισμικό των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας

Η λύση eQgest

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) Αριθ. 2017/542

Ευρωπαϊκή εναρμονισμένη κοινοποίηση στα κέντρα δηλητηριάσεων

Τι είναι τα τοξικολογικά δελτία;

Στο παρελθόν, στη δημοσίευση αυτού του κανονισμού, η διαδικασία για την κοινοποίηση των μειγμάτων στα κέντρα δηλητηριάσεων ήταν στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους, στην Ισπανία κοινοποιούνταν στον INTCF μέσω των ονομαζόμενων «Τοξικολογικά Δελτία».

Στις 22 Μαρτίου του 2017 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/542 ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) συμπεριλαμβάνοντας ένα νέο παράρτημα: Παράρτημα VIII – Εναρμονισμένες πληροφορίες για τις καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και τα προληπτικά μέτρα.

Το Παράρτημα VIII τροποποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 2019 από τον ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) Αριθ. 2020/11 και μετέπειτα από τον ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) Αριθ. 2020/1677 (σε ισχύ)

Από το τοξικολογικό δελτίο στην αποστολή φακέλων μορφότυπου PCN στον ECHA

  • Οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την τρέχουσα ισχύουσα διαδικασία, προτού τεθεί σε ισχύ το παράρτημα VIII, θα είναι έγκυρες έως το 2025 (εκτός από τις αναγκαίες τροποποιήσεις).

  • Οποιοδήποτε επηρεαζόμενο προϊόν θα πρέπει να κοινοποιείται σύμφωνα με το νέο κανονισμό τον Ιανουάριο/2025.

  • Επί του παρόντος οποιαδήποτε νέα επικοινωνία ή ενημέρωση μιας ήδη υπάρχουσας πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παράρτημα VIII του CLP

Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν τα επικίνδυνα μείγματα στην αγορά είναι υπεύθυνοι σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP. Αυτή η υποχρέωση βαρύνει πάντα τη νομική οντότητα της ΕΕ, δηλαδή, ένας προμηθευτής που δεν έχει την έδρα του στην ΕΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον υπεύθυνο με έδρα στην Ένωση.