Τι είναι ο κανονισμός REACH;

Ο κανονισμός REACH (κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006) είναι ο ευρωπαϊκός κανονισμός σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών και μειγμάτων (Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί Χημικών).

Πως λειτουργεί το REACH;

Το REACH θεσπίζει την υποχρέωση να πραγματοποιηθεί μια καταχώριση για όλες τις ουσίες που παράγονται και εισάγονται στην ΕΕ από τον 1 τόνο ετησίως, είτε είναι παρασκευαστές είτε εισαγωγείς των ουσιών, σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα. Οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς των ειδών πρέπει επίσης να καταχωρούν τις ουσίες που περιλαμβάνοντα σε αυτά, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7.

Το REACH θεσπίζει επίσης ένα σύστημα αδειοδότησης με σκοπό να διασφαλίζει ότι οι ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία ελέγχονται σωστά. Ταυτόχρονα, προβλέπει τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών καθ όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Χρειάζεστε μια πιο εξατομικευμένη βοήθεια

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας σύμβουλος θα σας λύσει κάθε απορία

Επικοινωνία

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ REACH

Ποιο είναι το εύρος του REACH; Ποιες ουσίες επηρεάζει;

Το REACH επηρεάζει όλες τις χημικές ουσίες, εκτός από αυτές που αποκλείονται ρητώς.

 • Ραδιενεργές ουσίες.

 • Ουσίες που υπάγονται σε τελωνειακή επιτήρηση, με την προϋπόθεση ότι δεν υπόκεινται σε καμία μορφή επεξεργασίας ή μετατροπής και ότι βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη εναπόθεση με σκοπό να ξαναγίνει εξαγωγή ή σε διαμετακόμιση.

 • Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα.

 • Η μεταφορά των επικίνδυνων ουσιών και των επικίνδυνων ουσιών σε επικίνδυνα μείγματα μέσω σιδηροδρόμου, αυτοκινητόδρομου ή ναυσιπλοΐας, θαλάσσιας ή εναέριας.

 • Τα υπολείμματα δεν συνιστούν μια ουσία, ένα μείγμα ή ένα προϊόν υπό την έννοια του Άρθρου 3 του Κανονισμού REACH.

Επίσης, τα κράτη μέλη θα μπορούν να προβλέψουν εξαιρέσεις για λόγους άμυνας.

Υπάρχουν συγκεκριμένες χρήσεις που απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του REACH:

 • Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ιατρικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, καθώς επίσης σε τρόφιμα ή ζωοτροφές (συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ως πρόσθετα ή ενισχυτικά γεύσης), απαλλάσσονται από τους παρακάτω τίτλους του Κανονισμού (με τη προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται από την τομεακή νομοθεσία):

- Τίτλος ΙΙ: Καταχώριση

- Τίτλος V: Μεταγενέστεροι χρήστες

- Τίτλος VI: Αξιολόγηση

- Τίτλος VII: Αδειοδότηση

 • Απαλλάσσονται από τον Τίτλο IV (πληροφορίες στην αλυσίδα παροχής) τα παρακάτω μείγματα στη φάση του έτοιμου προϊόντος, με προορισμό τον τελικό χρήστη: ιατρικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, καλλυντικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι επεμβατικά ή εφαρμόζονται σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα και σε τρόφιμα ή ζωοτροφές (συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ως πρόσθετα ή ενισχυτικά γεύσης) (άρθρο 2.6)

 • Τα βιοκτόνα προϊόντα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα που είναι ρυθμισμένα από ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο θεωρούνται ότι έχουν καταχωρισθεί (άρθρο 15).

 • Οι ουσίες που καλύπτονται από τα Παραρτήματα IV και V του Κανονισμού απαλλάσσονται από τους Τίτλους II, V και VI (άρθρο 2.7)

 • Στις απομονωμένες ενδιάμεσες ουσίες, στις «εγκαταστάσεις παρασκευής» ή/και «μεταφερόμενες», θα ισχύουν πιο ήπιοι κανόνες καταχώρισης, με την υποχρέωση να παρουσιάζονται μόνο οι ειδικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους τους (δείτε τα άρθρα 17 και 18). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις ενδιάμεσες ουσίες.

 • Τα πολυμερή δεν χρειάζεται να καταχωριστούν και να αξιολογηθούν (άρθρο 2.9), ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τα μονομερή που είναι συστατικά. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το έγγραφο καθοδήγησης για τα μονομερή και τα πολυμερή.

 • Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής απαλλάσσονται από τη γενική υποχρέωση καταχώρισης (άρθρο 9).

Ανακαλύψτε όλα όσα μπορεί να κάνει το eQgest για εσάς και την επιχείρησή σας

Η λύση eQgest

ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Απαντάμε στις απορίες σας σχετικά με τον κανονισμό REACH

Ένας μεταγενέστερος χρήστης είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βρίσκεται στην ΕΕ, διαφορετικό από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, ο οποίος χρησιμοποιεί μια ουσία, είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα, κατά τη διάρκεια των βιομηχανικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Οι διανομείς ή οι καταναλωτές δεν είναι μεταγενέστεροι χρήστες.

O ECHA δημιουργεί και ενημερώνει μια βάση δεδομένων ενός ευρετηρίου ταξινόμησης και επισήμανσης στο οποίο περιλαμβάνονται οι ουσίες με υποχρεωτική καταχώριση και οι ουσίες που συγκεντρώνουν τα κριτήρια για να θεωρηθούν επικίνδυνες και οι οποίες πωλούνται είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μείγμα σε συγκεντρώσεις πάνω από τα όρια προδιαγραφών. Για κάθε μία ουσία περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες:

 • Ονομασία του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση της ουσίας στην αγορά.

 • Ονομασία της ουσίας ή των ουσιών.

 • Ταξινόμηση του κινδύνου της ουσίας.

 • Επισήμανση του κινδύνου της ουσίας.

 • Όπου ισχύει, τα ειδικά όρια συγκέντρωσης.

Οι ουσίες που θεωρούνται SVHC (που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία) είναι αυτές που συγκεντρώνουν ένα από τα κριτήρια του άρθρου 57 του Κανονισμού REACH. Αυτός ο τύπος ουσιών θα περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV (Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση) και η χρήση τους υπόκειται στην αδειοδότηση από τον ECHA.

Ο κανονισμός REACH προβλέπει την υποχρέωση των παρασκευαστών ή των εισαγωγών να παρουσιάσουν μια αίτηση εγγραφής του Οργανισμού (ECHA) για όλες τις ουσίες που εισάγονται ή παρασκευάζονται είτε σε καθαρή μορφή είτε σε ένα ή περισσότερα μείγματα σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες του 1 τόνου/ετησίως και περιέχονται σε προϊόντα που ελευθερώνονται σε κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης και οι οποίες είναι παρούσες στο προϊόν σε ποσότητες μεγαλύτερες από 1 τόνο/ετησίως.

Όταν μια ουσία παρασκευάζεται ή εισάγεται από περισσότερους από έναν παρασκευαστές ή εισαγωγείς, ορισμένα δεδομένα πρέπει να κοινοποιούνται και να χρησιμοποιούνται από κοινού με σκοπό τη βελτίωση

της αποτελεσματικότητας του συστήματος καταχώρισης, την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση

της διεξαγωγής δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. (Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση. -Σημείο 3).

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει έναν τεχνικό φάκελο του οποίου οι απαιτήσεις πληροφοριών εξαρτώνται από τις εγγενείς ιδιότητες, καθώς και από την

ποσότητα, τη χρήση και την έκθεση κάθε ουσίας. Όσον αφορά ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες από 10 τόνους/ετησίως (εκτός από τις εξαιρέσεις, βλ. σημείο 4.2.1 του εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση) πρέπει να πραγματοποιηθεί μια Έκθεση χημικής ασφάλειας (CSR). Στην CSR πρέπει να περιλαμβάνονται όλες

οι προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας, αποδεικνύοντας ότι ελέγχονται σωστά οι κίνδυνοι που μπορεί να εμπλέκονται για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Ο Οργανισμός αποδίδει έναν αριθμό σε κάθε αίτηση καταχώρισης. Οι καταχωρίζοντες υποχρεούνται να μοιράζονται ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν από τα αποτελέσματα που αποκτούνται από τις δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα, με άλλους καταχωρίζοντες με σκοπό να τηρήσουν την αρχή του REACH «μια ουσία, μια καταχώριση» (OSOR, στα αγγλικά)