Τι είναι τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας ΔΔΑ (Safety data Sheet) είναι το μέσο διαβίβασης στους χρήστες των χημικών ουσιών και μειγμάτων τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών των προϊόντων και τα μέτρα που πρέπει να καθιερωθούν ώστε να ελέγχονται οι κίνδυνοι που παράγονται από την εφαρμογή τους.

Τα δελτία ασφαλείας, περιλαμβάνουν τις λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της ουσίας. Ο βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί μια ασφαλής χρήση. Επίσης, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν: φυσικά-χημικά δεδομένα, τοξικότητα, επιπτώσεις στην υγεία, πρώτες βοήθειες, χημική δραστηριότητα, αποθήκευση, απαιτούμενη διάταξη και προστασία, και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την χρήση επικίνδυνων προϊόντων.

Επίσης, περιλαμβάνουν, εκτός από τους κινδύνους στην υγεία, τους περιβαλλοντικούς.

Ανακαλύψτε όλα όσα μπορεί να κάνει το eQgest για εσάς και την επιχείρησή σας

Η λύση eQgest: το λογισμικό των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας

Η λύση eQgest

Νομοθετικο πλασιο που ρυθμιζει τη δημιουργια, τη διαχειριση και τη διαδοση των δδα

Τι περιλαμβάνουν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας;

Περιεχόμενο, δομή και ρόλος των ΔΔΑ

α. Παρουσίαση δεδομένων που επιτρέπουν την αναγνώριση του προϊόντος και του παρασκευαστή ή προμηθευτή, καθώς επίσης τον αριθμό τηλεφώνου για συμβουλές έκτακτης ανάγκης.

β. Ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους και την επικινδυνότητα του προϊόντος για:

- Φυσικούς κινδύνους.

- Σταθερότητα και δραστηριότητα.

- Τοξικότητα.

- Πιθανοί τραυματισμοί λόγω αναρρόφησης, καταπόσεων ή επαφής με το δέρμα.

- Πρώτες βοήθειες.

- Οικοτοξικότητα.

γ. Κατάρτιση του χρήστη του προϊόντος για:

- Συμπεριφορά και χαρακτηριστικά.

- Σωστή χρήση (χειρισμός, αποθήκευση, απόρριψη, κλπ.).

- Έλεγχοι έκθεσης.

- Μέσα προστασίας (ατομικά ή συλλογικά) για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν ήταν απόλυτα αποτελεσματικός ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος: κατάλληλοι πυροσβεστήρες κατά της φωτιάς, έλεγχος και εξουδετέρωση των διαρροών, κλπ.

- Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα μας για το Νομοθετικό πλαίσιο REACH για να δείτε τις τελευταίες ενημερώσεις των κανονισμών που ρυθμίζουν τη δημιουργία και τη διαχείριση των δελτίων σας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2020;

Στο παράρτημα ΙΙ του REACH καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη δημιουργία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Αυτό το παράρτημα τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς ΕΕ 453/2010, 2015/830 και 2020/878. Το τελευταίο δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου του 2020 και η συμμόρφωση με αυτό είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου του 2023.