Χρειάζεστε μια εξατομικευμένη λύση; Οι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έγγραφα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη ADR

Δημιουργήστε τα βασικά δεδομένα, τους πελάτες και τα προϊόντα σας

Αν δεν υποβάλετε τα προϊόντα με το eQgest, προσδιορίστε τους τα δεδομένα της ταξινόμησης ADR

Δημιουργείστε τις αποστολές σας

Εισάγετε τα στοιχεία των διευθύνσεων και των προϊόντων ή, αν συνδέσετε το eQgest με το πρόγραμμα διαχείρισής σας, συλλέξτε απευθείας τις παραγγελίες ή τα δελτία παράδοσής σας.

Αποστείλετε τα έγγραφα

Δημιουργήστε τα δελτία αποστολής σας για το δρόμο ή για πολλαπλά μεταφορικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα που χρειάζεστε για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας ADR.

Τι περιλαμβάνει το τμήμα εγγράφων ADR;

Αποστολή των απαραίτητων εγγράφων για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και την αποστολή τους σύμφωνα με τον κανονισμό ADR, όπως:

 • Δελτίο αποστολής

 • Δελτίο αποστολής πολλαπλών μεταφορών

 • Γραπτές οδηγίες

 • Λίστα ελέγχων

 • Έκθεση για περιορισμένες ποσότητες

 • Ετικέτες αποστολής

 • Λίστα των ετικετών ADR και αριθμός OHE

 • Βοηθός για την ταξινόμηση ADR.

 • Δημιουργία δελτίων αποστολών για άμεση εισαγωγή ή από τα δελτία παράδοσης που εισάγονται από το λογισμικό σας για τη διαχείριση.

 • Βάση δεδομένων και επικαιροποιημένοι παράμετροι της τελευταίας έκδοσης του ADR.

 • Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τις απαλλαγές ADR σε αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα φορτία.

Νομοθετική πράξη ADR